Δημοσιεύσεις

Άρθρα

 1. Μαίρη Μπαλταζάνη και Εύβοια Καϊναδά. 2015. Drifting without an anchor; how pitch accents withstand vowel loss. Στο περιοδικό Language and Speech, 58 (1), 84-115.
 2. Baltazani, M., E. Kainada, A. Lengeris and K. Nicolaidis. 2015. ‘The prenuclear field matters: questions and statements in Standard Modern Greek‘. Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences.
 3. Εύβοια Καϊναδά και Μαίρη Μπαλταζάνη. 2013. Evaluating methods for eliciting dialectal speech. Στα πρακτικά του συνεδρίου 5th International Conference on Modern Greek Dialects & Linguistic Theory,στο the Royal Academy of Dutch Language & Literature, Ghent.
 4. Εύβοια Καϊναδά και Μαίρη Μπαλταζάνη. 2014. The vocalic system of the dialect of Ipiros. Στα πρακτικά του συνεδρίου the 11th International Conference on Greek Linguistics.
 5. Κάππα, Ιωάννα. 2015. Φωνολογικά χαρακτηριστικά της κρητικής διαλέκτου. Στο Τζακώστα, Μ. (επιμ.). Η Διδασκαλία των Νεοελληνικών Διαλέκτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια ΕκπαίδευσηΘεωρητικές Προσεγγίσεις και Διδακτικές Εφαρμογές. Αθήνα: Gutenberg‐Δαρδανός, 49‐64.
 6. Άγγελος Λέγγερης, Εύβοια Καϊναδά, Μαίρη Μπαλταζάνη και Paul Iverson. 2015. Dialectal effects on the perception of Greek vowelsΠρακτικά του 18ου International Congress of Phonetic Sciences.
 7. Lengeris, A., E. Kainada and N. Topintzi. 2016. Vowel raising, deletion and diphthongization in Kozani Greek. In Angela Ralli, Nikos Koutsoukos & Stavros Bompolas (Eds.), The Proceedings of the 6th International Conference on Modern Greek Dialects & Linguistic Theory, University of Patras, 93-101.
 8. Ματθαιουδάκη, M. 2015. Πρόγραμμα ΔΙΑΦΩΝΗΕΝ: η ανάδειξη των ελληνικών διαλέκτων και η ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στο Τζακώστα, Μ. (επιμ.). Η Διδασκαλία των Νεοελληνικών Διαλέκτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια ΕκπαίδευσηΘεωρητικές Προσεγγίσεις και Διδακτικές Εφαρμογές. Αθήνα: Gutenberg‐Δαρδανός, 117-140.
 9. Tzakosta, M. 2016. A typology of vowel-vowel and consonant-vowel-consonant phenomena in the dialectal variants of western Crete and its use in education. Στο Angela Ralli, Nikos Koutsoukos & Stavros Bompolas (Eds.), Πρακτικά του συνεδρίου 6th International Conference on Modern Greek Dialects & Linguistic Theory,  University of Patras, 185-194.
 10. Baltazani, M., Kainada, E., Revithiadou, A., & Topintzi, N. 2016. Vocoid-driven processes: Palatalization and glide hardening in Greek and its dialectsGlossa: a journal of general linguistics1(1), 23.
 11. Kappa, I. (in print). Vowel adaptation in Turkish Loanwords.
 12. Kappa, I. & K. Sipitanos 2016. Instances of Sibilant Palatalization in the Dialect of Naousa. In Angela Ralli, Nikos Koutsoukos & Stavros Bompolas (Eds.) Proceedings of the 6th International Conference on Modern Greek Dialects & Linguistic Theory, University of Patras, 63-70.
 13. Καψάσκη Α. και Μ. Τζακώστα 2015. Στάσεις καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση κα τη διδασκαλία των νεοελληνικών διαλέκτων στο σχολείοΜελέτες για την Ελληνική γλώσσα 36. Ίδρυμα Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη.

 

Ανακοινώσεις

 1. Ανακοίνωση στο συνέδριο Manchester Phonology Meeting 23, 28-30/09 2015, Manchester, UK,  με τίτλο  A study of cross-dialectal Greek palatalization: Phonetics, phonology and typological implications. με συγγραφείς τις Μαίρη Μπαλταζάνη, Εύβοια Καϊναδά, Ανθή Ρεβυθιάδου & Nίνα Τοπιντζή, 2015.
 2. Ανακοίνωση στο συνέδριο 36η Ετήσια Συνάντηση Τομέα Γλωσσολογίας AΠΘ, 24‐25 Απριλίου 2015, Θεσσαλονίκη, με τίτλο A cross-dialectal study of Greek palatalization,  με συγγραφείς τις Μαίρη Μπαλταζάνη, Εύβοια Καϊναδά, Ανθή Ρεβυθιάδου & Nίνα Τοπιντζή, 2015.
 3. Ανακοίνωση στο συνέδριο Palatalization Conference, University of Tromsø/CASTL, Norway, 4-5/12 2014, με τίτλο ‘A cross-dialectal study of Greek palatalization: Phonetics, phonology & typology’ με συγγραφείς τιςΜαίρη Μπαλταζάνη,Εύβοια Καϊναδά, Ανθή Ρεβυθιάδου & Nίνα Τοπιντζή, 2014.
 4. Ανακοίνωση στο συνέδριο 6th Phonetics and Phonology in Iberia conference, στο University of Lisbon, 25-26 Ιουνίου, 2013, με τίτλο «Segmental anchoring in the context of vocalic deletion», με συγγραφείς τις Μαίρη Μπαλταζάνη και Εύβοια Καϊναδά.
 5. Ανακοίνωση στο συνέδριο 7th International Conference on Language Variation in Europe, στο HiST, Sør-Trøndelag University College, Trondheim, Norway, 26-28 Ιουνίου 2013, με τίτλο «The phonetic nature of segmental anchoring: Evidence from vowel loss in a northern Greek dialect».
 6. Ανακοίνωση στο συνέδριο 11th International Conference on Greek Linguistics, Ρόδος, Σεπτέμβριος του 2013 με τίτλο «VOCALECT: A project for the analysis of dialectal vocalic systems» με συγγραφείς ολόκληρη την ερευνητική ομάδα.
 7. Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο 14th Laboratory Phonology Conference, Tokyo. July 2014, με τίτλο «Cross dialectal vowel spaces in Greek», με συγγραφείς τους Baltazani, M, E. Kainada, K. Nikolaidis, A. Sfakianaki, A. Lengeris, E. Tsiartsioni, D. Papazachariou, M. Giakoumelou.
 8. Ανακοίνωση στο συνέδριο 10th Old World Conference in Phonology στο Boğaziçi University, Istanbul, Τουρκία, 16-19/1, 2013, με τίτλο «Segmental anchoring and coping with vowel loss», με συγγραφείς τις Εύβοια Καϊναδά και Μαίρη Μπαλταζάνη.
 9. Ανακοίνωση στο συνέδριο 11th International Conference on Greek Linguistics, Ρόδος, Σεπτέμβριος του 2013, με τίτλο «The vocalic system of the dialect of Ipiros», με συγγραφείς τις Εύβοια Καϊναδά και Μαίρη Μπαλταζάνη.
 10. Ανακοίνωση στο συνέδριο 5th International Conference on Modern Greek Dialects & Linguistic Theory, στο the Royal Academy of Dutch Language & Literature, Ghent, Belgium, 20-22 Σεπτεμβρίου 2012, με τίτλο «Evaluating methods for eliciting dialectal speech» με συγγραφείς τις Εύβοια Καϊναδά και Μαίρη Μπαλταζάνη.
 11. Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο 6th International Conference on Modern Greek Dialects & Linguistic Theory, 25-28 Σεπτεμβρίου, 2014, Πάτρα, με τίτλο Vowel raising and deletion in Kozani Greek με συγγραφείς τους Εύβοια Καïναδά, Άγγελο Λέγγερη και Νίνα Τοπιντζή.
 12. Ανακοίνωση στο συνέδριο 8th International Conference on Language Variation in Europe, στο Leipzig, 27-29/05. 2015, με τίτλο Lexical Borrowings in Greek: Domain-dependent Variation in Vowel Realization με συγγραφέα την Ιωάννα Κάππα.
 13. Ανακοίνωση στο συνέδριο ICGL12 – 12th International Conference on Greek Linguistics, Βερολίνι, 16-19 Σεπτ. 2015, με τίτλο Vowel insertion in the Greek Dialects με συγγραφέα την Ιωάννα Κάππα.
 14. Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο 8th DYNAMICS OF VARIATION, 19-21 Ιουνίου 2014 στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης/ Ελβετία, με τίτλο Variation in (foreign) vowel adaptation in Greek, με συγγραφέα την Ιωάννα Κάππα.
 15. Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο Ferrara International Phonology Meeting, 9-10 Οκτωβρίου 2014 στο Πανεπιστήμιο της Ferrara (Ιταλία) με τίτλο Loanwords in GreekRepair of NonNative Vowels με συγγραφέα την Ιωάννα Κάππα.
 16. Ανακοίνωση στην ημερίδα «Η διδασκαλία των νεοελληνικών διαλέκτων στην Α΄βάθμια και Β΄βάθμια εκπαίδευση: Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές», 18 Οκτωβρίου 2014, Ρέθυμνο, με τίτλο Ιδιοσυγκρασιακά φωνολογικά χαρακτηριστικά της Κρητικής διαλέκτου με συγγραφέα την Ιωάννα Κάππα.
 17. Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο 6th International Conference on Modern Greek Dialects & Linguistic Theory, 25-28 Σεπτεμβρίου, 2014, Πάτρα, με τίτλο Instances of Sibilant Palatalization in the Dialect of Naousa με συγγραφείς τους Ιωάννα Κάππα και Κωνσταντίνο Σιπητάνο.
 18. Ανακοίνωση στην 36η Συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας ΑΠΘ, 24-25 Απρ 2015, Θεσσαλονίκη, με τίτλο Vowel adaptation in Turkish Loanwords με συγγραφέα την Ιωάννα Κάππα.
 19. Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο XI National Congress of Italian Association for Speech Sciences, 28-30 Ιαν. 2015, Μπολόνια, με τίτλο Variation in vowel realization in Greek child language: Evidence for harmonic patterns in dialectal environments με συγγραφείς τις Ιωάννα Κάππα και Μαρίνα Τζακώστα
 20. Ανακοίνωση στην 36η Συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας ΑΠΘ, 24-25 Απρ 2015, Θεσσαλονίκη, με τίτλο Στάσεις καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση και τη διδασκαλία των νεοελληνικών διαλέκτων στο σχολείο με συγγραφείς τις Καψάσκη Α. και Μαρίνα Τζακώστα.
 21. Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο ‘Ιnternational Journal of Arts & Sciences’ International Conference for Academic Disciplines, στην Πράγα, Τσεχία από τις 10-13 Ιουνίου, 2014, με τίτλο «VOCALECT: Educational e-material on Greek dialects» με συγγραφείς τους Θωμά Ζαπουνίδη και Μαρίνα Ματθαιουδάκη.
 22. Ανακοίνωση στην ημερίδα «Η διδασκαλία των νεοελληνικών διαλέκτων στην Α΄βάθμια και Β΄βάθμια εκπαίδευση: Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές» xn--norgescsino-38a.com, 18 Οκτωβρίου 2014, Ρέθυμνο, με τίτλο «Πρόγραμμα ΔΙΑΦΩΝΗΕΝ: Η ανάδειξη των ελληνικών διαλέκτων και η ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας» με συγγραφέα τη Μαρίνα Ματθαιουδάκη.
 23. Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο 15th Methods in Dialectology, Αύγουστος 11-15, 2014, Groningen, the Netherlands, με τίτλο “Ethnographic methods at field laboratory: The vowel system of a low prestige geographical dialect in the South of Greece” με συγγραφείς τους D. Papazachariou, M. Giakoumelou, Μ. Baltazani, E. Kainada, K. Nicolaidis.
 24. Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο 6th International Conference on Modern Greek Dialects & Linguistic Theory, 25-28 Σεπτεμβρίου, 2014, Πάτρα, με τίτλο Blocking of Velar palatalization in child speech με συγγραφείς τις Νίτσα Παραχεράκη και Ιωάννα Κάππα.
 25. Ανακοίνωση στο διεθνές φωνολογικό συνέδριο Manchester Phonology Meeting (MFM) 22, Manchester, 29-31 Μαΐου 2014, με τίτλο The triple life of Greek glides παρουσιάστηκε ως poster από τη Ανθή Ρεβυθιάδου και τον Γιώργο Μαρκόπουλο.
 26. Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο ICGL12 – 12th International Conference on Greek Linguistics, Βερολίνι, 16-19 Σεπτ. 2015, με τίτλο Στάσεις καθηγητών και μαθητών β’βάθμιας εκπείδευσης σχετικά με τη χρήση και τη διδασκαλία των νεοελληνικών διαλέκτων στο σχολείομε συγγραφέα την Μαρίνα Τζακώστα.
 27. Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο 17th AILA World Conference. Brisbane: University of Queensland (Αύγουστο 2014), με τίτλο Vowel harmony patterns in Greek child speech: a process not meant to be με συγγραφέα την Μαρίνα Τζακώστα.
 28. Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο 6th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. 25-28 Σεπτεμβρίου, 2014, Πάτρα, με τίτλο A typology of vowel-vowel and consonant-vowel-consonant phenomena in the dialectal variants of western Crete and its use in education με συγγραφέα την Μαρίνα Τζακώστα.