ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Εκπαιδευτικό Βιβλία

Εκπαιδευτικό Υλικό για Μαθητές

Εκπαιδευτικό Υλικό για Εκπαιδευτικούς

 

Πατήστε επάνω στο βιβλίο για να μπορέσετε να το ξεφυλλίσετε.

Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη

  • Μέρος Α, σελίδες 5 – 20, περιέχει το θεωρητικό υπόβαθρο του προγράματος Vocalect.
  • Μέρος Β, σελίδες 23 – 102. Περιέχει τα γεωγραφικά, ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία των έξι περιοχών που καλύπτει το Vocalect.
  • Μέρος Γ, σελίδες 109 – 123. Περιέχει ηχητικό υλικό επιλεγμένο από αυτό που συλλέξαμε στην επιτόπια έρευνα και παιχνίδια.